Praxis alprogram

A Praxis alprogram célja a képessé tevés, a közösségben szerzett tudás, tapasztalat alkalmazása.

Bízunk benne, hogy a programokon résztvevők kompetensebbnek érzik majd magukat saját életükben, korosztályuknak megfelelően képesek lesznek adekvátan jelen lenni szerepekben, megismerik, megélik jogaikat, tiszteletben tartják a velük együtt élők, dolgozók, rájuk bízottak személyiségét, megélik a közös cselekvések erejét. A fiatalok megélik a biztonságot, szabadságot, a jogok érvényesülésében aktívabbak lesznek, képesek lesznek beleszólni az őket érintő dolgokba, kevésbé lesznek kiszolgáltatottak a felnőtteknek, a hatalomnak, kompetensnek érzik magukat szerepekben.

Programelemek

KÉPesítő – közéleti kortársképzés

Megvalósítója: Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány

2022-ben 3 tematikus kortárs segítő csoport szerveződött Békéscsaba három eltérő típusú középiskolájában, a belépő, kilencedikes tanulók számára. A bevonás az iskolán belüli referenciaszemélyek (védőnő, iskolai szociális munkás, dök-segítő pedagógus) bevonásával történt, a szervező felnőttek is részt vettek a csoportfolyamatban. Ezek tapasztalataként megfogalmazódott, hogy szükség van a kortárs segítő képzés újfajta, az emberi méltóság, a szabadság, demokrácia és egyenlőség, valamint az ezekkel az értékekkel (jogokkal) kapcsolatos tudatosság növelésére, mélyítésére, a “Joglátó/láttató” magatartás saját élményű megélésére, megéletésére. 

A témacentrikus kiscsoportos foglalkozások az eus jogok megismerésén, valamint az életkori sajátosságokhoz igazodó demokrácia-játékokon keresztüli megélésén túl lehetőséget ad az alkalmazás gyakorlására is. 

KÉPbehozó – közösségfejlesztő foglalkozások középiskolai osztályoknak

Megvalósítója: Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány

Célcsoportunk a tanulmányaikat 9. évfolyamon kezdő középiskolai osztályok, akikkel terveink szerint szeptember-november között 2-2 alkalommal találkozunk.

A Covid utáni osztályközösségi foglalkozások tapasztalatai a korosztályi jellemzők tükrében kidomborították, hogy az újbóli jelenléti oktatás a közösségekben más megközelítést kíván. Az iskolaváltás és az életkori sajátosságok lehetőséget adnak egy új, a jogok fókuszában szerveződő feladatra orientált kisközösség alakítására. A foglalkozások az eltérő típusú iskolai közösségek révén mintát adnak az új típusú, demokrácián alapuló közösségi értékközvetítésre. A “Jogos belépő” foglalkozások céljai a szükségletekhez igazodva: 

– “képbe hozni” a fiatalokat a jogaikkal kapcsolatban, 

– a jogok sajátélményű megtapasztalása révén képessé tenni őket az alkalmazására, önállóan és kisközösségekben, 

– kapacitálni a fiatalokat “ jogfertőző” magatartásra.

Prizma – közéleti ifjúsági fórum 

Megvalósítója: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

A békéscsabai diákság 1998 óta szervez városi képviseleti fórumot. Előkészítésében, a diákok felkészítésében kezdetektől részt veszünk szakemberként, majd civil szervezetként is. A fórum azért sikeres, népszerű, mert a Békéscsabai Diákönkormányzat tagjai szervezik, vezetik, felnőttek csak alkalmanként közreműködnek. 

Célja: iskolák közötti együttműködés erősítése, előítéletek lebontása, ifjúságot érintő aktualitásokról információadás, fiatalok javaslatainak képviselete, delegálása, együttműködési módszerek megismertetése, bátorítás az aktivitásra 

A Go free! által lehetőség nyílik a képviseleti forma tudatosabb átgondolására, alkalmazására, a város mellett az iskolafenntartókkal kezdeményezett párbeszédre is, a közép-békési települési diákönkormányzatok meghívására, a közreműködő diákok építkező felkészítésére.

DEMÓ képzés – demokrácia a hétköznapokban 

Megvalósítója: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

A Demó képzés során intenzív alkalmakba sűrítve, csoportmunkával dolgozzuk fel a témát, járjuk körbe, hogy az egyetemes emberi jogok, az Európai Unió polgáraként megillető jogok hogyan jelennek meg az iskolában, a hétköznapokban, a települési ifjúsági munkában. 

Célja: az iskolai, kollégiumi dök munka, diák és ifjúsági érdekképviselet megerősítése, elhelyezése a települési ifjúsági munkában és az európai dimenzióban; a diákok, fiatalok bátorítása arra, hogy merjenek kérdezni, kezdeményezni, javaslatokat megfogalmazni, támogatókat keresni az ügyek végig viteléhez; a felnőttek érzékenyítése 

Célcsoportja: általános iskolai, középiskolai és kollégiumi diákönkormányzatok tagjai, akik legalább még egy tanévben az adott intézménybe járnak, diákönkormányzat segítő pedagógusok, ifjúsági szervezetek.

Témák: önismeret, kommunikációs technikák, jogok, érdekképviseleti lehetőségek, módszerek, párbeszéd az iskolában, kollégiumban, a városban.