Go free! – képessétevés, közösségépítés, hálózatosodás a békéscsabai fiatalokért

Go free! projekt logo

A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány a Közös Értékeink Program első pályázati felhívásán eredményesen szerepelt és a “Fejlődésben” kategóriában benyújtott pályázatunk 190 pályázat közül sikeresen bekerült a 26 kiválasztott projekt közé. 

A „Go free! – képessétevés, közösségépítés, hálózatosodás a békéscsabai fiatalokért” című pályázatunkat a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvánnyal partnerségben nyújtottuk be

és 2023. augusztus 1. – 2024. december 31. között 

19 844,89 Euró összeget (közel 7,5 millió forintot) fordíthatunk programjainkra.

A Go free! projekt célja 

  • a Liget Ifjúsági Térben, általa láthatóvá váló, építkező települési ifjúsági munka, az ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek támogatása, 
  • a diákok és fiatalok, a felnőtt partnerek módszertani felkészítése a hatékony érdekképviseletre, 
  • képessé tétel az önálló cselekvésre, 
  • motiválás, aktivizálás, társadalmi részvételre ösztönzés, 
  • a helyi ifjúsági munka európai dimenzióba helyezése. 

Tevékenységeinket 4 alprogramba szerveztük:

  • a Konnekt alprogram fókusza a hálózati együttműködés, 
  • a Praxis alprogram célja a képessé tevés, a közösségben szerzett tudás, tapasztalat alkalmazása, 
  • a KAPacitásfejlesztő alprogram szervezetünk megerősítését célozza, 
  • a Nyilvánosság alprogram célja a láthatóság, kommunikáció, multiplikálás.


Közzétételi kötelezettség, a projekt nyomon követése

A Támogatási szerződés értelmében a beszámolók kivonatát (a végrehajtott tevékenységek és elért eredmények összefoglalását) a támogatott köteles honlapján közzétenni. Az alábbi kivonatok az egyes részbeszámolók erre vonatkozó elemeit tartalmazzák. A kivonat alapján nyomon követhető, hogy a fentebb bemutatott 4 alprogram egyes programelemei hogyan, mikor valósulnak meg, milyen eredményeket, hatásokat értünk el.

CERV-F-2023-0099 1. szakasz beszámoló kivonata – Közös Értékeink Program

CERV-F-2023-0099 2. szakasz beszámoló kivonata – Közös Értékeink Program

Projektünk társadalmi környezete

Békéscsaba népessége a rendszerváltás óta csökken, 2023. január 1-jén 57427 fő. A 2022-es népszámlálási adatok szerint Békés vármegye népessége csökkent a legnagyobb mértékben (13%) az előző óta. Békéscsaba iskolaváros, vonzó célpontja a térség fiataljainak. 12 általános iskolájába közel 4400 diák, 14 középiskolájába 6900 diák jár. A fiatalok a környező és távolabbi településekről is érkeznek bejárósként, kollégistaként kapcsolódva be a békéscsabai diákéletbe. A népességváltozás a vidéki településekhez képest még nem érezteti hatását a beiskolázási adatokban, azonban az oktatásirányítás már számol a negatív következményekkel. 

A város számára létkérdés a fiatalok megtartása, fejlesztési terveiben célzottan koncentrál az ifjúsági korosztályra. Bár a negatív folyamatokat nem tudja megállítani, tesz a különösen sérülékeny 12-25 éves korosztályért: hálózatban gondolkodva, cselekedve, tereket, élményeket teremtve, őket bevonva, aktivizálva erősíti személyiségüket és közösségesedésüket, hozzájárul a fiatal korosztályok tagjainak személyes és szociális fejlődéséhez, életkörülményeik és életesélyeik javulásához, valamint elősegíti aktív, felelős polgárrá válásukat. A rendszerváltás óta az ifjúsági területre fordított kormányzati figyelem, forrás folyamatosan csökken. A 2011. évi önkormányzati törvény a kötelezően ellátandó feladatok között említi az ifjúsági ügyet, azonban elmaradt az önkormányzat által ellátandó feladatok, szolgáltatások körének kidolgozása, a személyi, tárgyi, anyagi feltételrendszer szabályozása. A helyi társadalom döntéshozóinak, szereplőinek felelőssége, milyen az ifjúsági élet keretrendszere a településeken. Ezért is fontos, hogy segítsük a mindenkori gyermek- és ifjúsági korosztályt abban, hogy a törvények által biztosított jogait megismerje, az érdekképviseletre, érdekérvényesítésre felkészüljön. Amíg a gyermeki jogok, az egyéni és kollektív diákjogok érvényesülését a felnőttek feltételekhez kötik, nem ismerik el, azok gyakorlása a felnőttek által lehetséges csak, addig a felnőtteket is érzékenyíteni kell és felkészíteni a párbeszédben való részvételre. 

Békéscsaba MJV Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben fogadta el a 2021-2025 időszak ifjúsági koncepcióját és cselekvési tervét. A közösségi tervezéssel készült dokumentum az ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek tapasztalataira, javaslataira építve fogalmazta meg a helyi ifjúsági munka elemeit. A gazdasági, világpolitikai változások mellett, melyek alapvetően határozzák meg mindennapjainkat, a helyi szervezeti, személyi változások is állandóan befolyásolják az ifjúsági munkát. 2022 októberében az önkormányzat városi ifjúsági közösségi teret hozott létre, amit alapítványunk működtet. A közel egy év a partnerségépítésről, a szakmai tevékenységek, irányok tervezéséről szólt. 

A Go free! projekt célja a Liget Ifjúsági Térben, általa láthatóvá váló, építkező települési ifjúsági munka, az ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek támogatása, a diákok és fiatalok, a felnőtt partnerek módszertani felkészítése a hatékony érdekképviseletre, képessé tétel az önálló cselekvésre, motiválás, aktivizálás, társadalmi részvételre ösztönzés, a helyi ifjúsági munka európai dimenzióba helyezése. Törekszünk arra, hogy erősítsük a bevont fiatalok és felnőttek belső kontrollját, ami hozzájárul ahhoz, hogy önmagát és másokat tisztelő, jogait ismerő egyének vesznek részt a közösségi életben is, létrehozva a helyi társadalom kis köreit, közösségeit, akciócsoportjait (intézményekben és települési szinten is). A megerősödő, létrejövő ifjúsági korosztályi közösségek, szakmai támogató hálózatok tagjai tudatosan élik meg az alapvető jogokat, azok jelentését, tartalmát és az életkori sajátosságokat figyelembe véve kialakítják azokat a módszereket, kommunikációs csatornákat, amelyeken keresztül tudatosan közvetítik és képviselik is azokat. Attitűdváltozást érünk el: a „semmi értelme, úgysem sikerül” passzivitását a „vannak jogaim, kiállok magamért, a másikért” cselekvése váltja fel.

Nyilatkozatunk

Támogatottként vállaljuk, hogy a támogatott projekt megvalósítása során betartjuk az Európai Unió alapvető jogait és értékeit, valamint a legmagasabb etikai sztenderdeknek megfelelően járunk el. Kizárjuk az esetlegesen összeférhetetlenséghez vezető helyzeteket és a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (GDPR) foglaltaknak megfelelően járunk el a személyes adatok és bizalmas információk kezelése során.